دسته‌بندی: دیالیز

دیالیز درمانی برای افرادی است که کلیه هایشان از کار می افتد. وقتی نارسایی کلیه دارید، کلیه های شما آنطور که باید خون را فیلتر نمی کنند. در نتیجه، مواد زائد و سموم در جریان خون شما جمع می شوند. دیالیز کار کلیه های شما را انجام می دهد، مواد زائد و مایعات اضافی را از خون خارج می کند.