زخم وریدی واریس – پرسش 894

  • تصویر کاربر سید سه شنبه ۱۵ تیر ۰( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: 29 گرفتگی عروق
    سلام
    پاهام‌زخم های وریدی شدیدی داره ۲ ماهه مرتب شستشومیدم وپمادمپانسمان وجوراب واریس میپوشم امااحساس میکنم تعقیری دربهبودی زخم هاایجادنشده ..متخصص رفتم وگفته خوب میشه ..خستمکرده ایازمان بیشتری بایدادامه بدم.سوزش بسیاربدی داره که اجازه نمیده جورابهاروحتی شبهاهم دربیارم ..
    1. تصویر کاربر دکتر آرش توفیق سه شنبه ۱۵ تیر ۰( 3 ماه پیش)

      با پوشیده مرتب جوراب و مالیده پماد بتدریج خوب میشه