سلام ت که درخواب رگ پشت میگیره های درد میکشم از چیه – پرسش 4321