وجود مویرگهای قرمز و آبی و سبز بر روی رانهام – پرسش 3419