درد و بی حسی دست راست مخصوصا انگشتان دست – پرسش 3447