داغ شدن کف دست چپ و خارش و سوزن سوزن شدن وگزگز کردک – پرسش 1561