ویدئوهای دکتر

جراحی سمپاتکتومی توراسیک

هر آنچه باید در مورد کاتتر دیالیز بدانید.

گرفتگی رگ های زیر زانو

پورت کاشتنی، علت نصب و نحوه نگهداری

فیستول دیالیز

دلیل نبض شکم چیست؟